Ansøgningsskema​

Her kan du hente et ansøgningsskema, som skal printes og sendes til os med posten.

​Her kan du downloade et ansøgningsskema:

Herunder kan du læse om uddelingsbetingelserne:

Uddelingsbetingelser

FOR LEGATMODTAGERE, DER FÅR STØTTE FRA HELEN & EJNAR BJØRNOW’S FOND

  1. Legatmodtagere udvælges af bestyrelsen på baggrund af de indkomne ansøgninger, idet alene bestyrelsen afgør, hvilke ansøgere, der kan komme i betragtning.
  2. Legatmodtagere er forpligtet til overfor Helen & Ejnar Bjørnow’s Fond at afgive alle nødvendige oplysninger om legatmodtageren i form af navn, adresse, CPR.nr./CVR.nr./Reg.nr. eller lignende,tegningsret, vedtægter m.v. (alt efter om legatmodtageren er én eller flere personer, en forening, en institution eller lignende).
  3. Legatmodtagere er forpligtet til forinden udbetaling af bevilget støttebeløb at tiltræde nærværende uddelingsbetingelser for legatmodtagere, der får støtte fra Helen & Ejnar Bjørnow’s Fond, og legatmodtagere er forpligtet til samtidig med udbetaling af legatet at kvittere for modtagelsen af dette.
  4. Det modtagne legat skal bruges til det ansøgte formål og i overensstemmelse med ansøgning og bevilling, i almindelighed med det samme, hvilket vil sige indenfor 6 måneder fra udbetalingen. For så vidt der er tale om et projekt, skal legatet anvendes indenfor højst en 3-årig periode at regne fra udbetalingstidspunktet.

  1. Legatmodtageren skal inden 6 måneder fra udbetalingen fremsende dokumentation for beløbets anvendelse i overensstemmelse med formålet, det vil sige såvel ansøgning som bevilling, idet dokumentationen skal produceres på den af Helen & Ejnar Bjørnow’s Fond anviste måde, enten i form af fremsendelse af behørig kvittering for indkøb af bestemte genstande eller ydelser, hvortil legatet er øremærket, eller i form af aflæggelse af regnskab for gennemførelse af et projekt eller lignende. Ved flerårige projekter indsendes inden en måned efter udløbet af hvert kalenderår oplysning og dokumentation om, hvor stor en del af legatet, der er forbrugt, og ved projektets afslutning fremsendes inden 3 måneder projektregnskab i den af Fonden anviste form.
  2. Helen & Ejnar Bjørnow’s Fond kan til enhver tid lade sin egen statsautoriserede revisor foretage gennemgang af legatmodtagerens regnskabsmateriale, herunder kassekladde, regnskabskonti og alle bogføringer, bilag m.v. med henblik på at konstatere, om legatbeløbet er anvendt i overensstemmelse med det formål, hvortil det er bevilget, herunder om det er anvendt indenfor de frister, der fremgår af nærværende uddelingsbetingelser.
  1. Beløb, der ikke er anvendt inden den ovenfor nævnte frists udløb, eller beløb, der ikke anvendes til det formål, hvortil de er udbetalt, og beløb, der ikke kan anvendes, skal tilbagebetales til Helen & Ejnar Bjørnow’s Fond.

    Der skal ligeledes ske tilbagebetaling af legatbeløb til Helen & Ejnar Bjørnow’s Fond, såfremt de for udbetalingen af legatbeløbene gældende betingelser, herunder efterfølgende krav om dokumentationer, revisorgennemgang m.v., ikke opfyldes af legatmodtageren.

Ønsker du at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med støtte?

Derfor er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular. 

​Udfyld formularen⬎

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt