Fundats​

Fondens oprindelige fundats fra stiftelsen den 6. december 1979 har undergået et par mindre justeringer, den 28. november 1985 og senest den 27. april 1993. Fondens fundats er kongeligt konfirmeret den 16. januar 1981 af

​Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Fondens fundats er sammenskrevet pr. den 1. december 1993 og er som følger:​Sammenskrevet eksemplar incl. ændringer til og med 27. april 1993:

FUNDATS for Helen og Ejnar Bjørnows Fond

§ 1.

Fondets navn er: Helen og Ejnar Bjørnows Fond.


§ 2.

Fondets formue består dels af en gave fra fru Helen Bjørnow på én million kroner, der dags dato er overdraget til fondet, jfr. vedhæftede gavebrev af 6. december 1979, samt midler, der eventuelt senere vil blive udlagt fondet på skiftet efter fondsstifteren.

En fortegnelse over fondets formue ved dets oprettelse vedhæftet fundatsen.

Fondet kan dog også forøges med arv eller gave fra anden side.

Midlerne anbringes i overensstemmelse med Justitsministeriets regler om anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse eller under offentligt tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 332 af 16. september 1966 som ændret ved bekendtgørelse nr. 354 af 24. juli 1972.

Fondets aktiver skal lyde på fondets navn, og så vidt muligt noteres som tilhørende dette. Aktiverne eller de indskrivningsbeviser, på hvilke de optages, skal forsynes med prohibitivpåtegninger af Civilretsdirektoratet.

Skulle fondet eje fast ejendom, skal der i tingbogen lyses en deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen uden Civilretsdirektoratets samtykke.


§ 3.

Fondskapitalen skal forblive urørt.

Af fondets årlige bruttoindtægt kan der efter bestyrelsens bestemmelse henlægges indtil 25% til fondskapitalen.

§ 4.

Fondets årlige nettoindtægt anvendes til følgende formål:

  • at støtte militærhistorisk, våbenhistorisk og dermed beslægtet historisk forskning;
  • at støtte formål vedrørende det frivillige militære forsvar og med særligt henblik på hjemmeværnet, og
  • at støtte medicinsk forskning og behandling med særlig henblik på nefrologi,

- alt efter bestyrelsens skøn.

§ 5.

Uddelingen foregår i portioner efter bestyrelsens skøn, ligesom midlerne fordeles mellem de enkelte formål efter bestyrelsens skøn.

Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt af bestyrelsen.


§ 6.

De uddelte portioner tilkommer nyderne som særeje og kan ikke være genstand for ovedragelse, pantsætning eller nogen form for kreditorforfølgning.

§ 7.

Fondet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede. Den første bestyrelse består dog af 6 medlemmer, idet fondets stifter indtræder i bestyrelsen som dens formand indtil sin død. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Et af medlemmerneskal være jurist.Et af medlemmerneskal være særlig kyndig i kapitalanbringelse.

Et af medlemmerneskal være særlig kyndig indenfor området militær- og våbenhistorie.Et af medlemmerneskal være læge, om muligt med speciale i nefrologi.Et af medlemmerneskal være chefen for Hjemmeværnsregionen VI eller udpeget af denne. Skulle dette ikke være muligt, skal bestyrelsesmedlemmet på anden vis repræsentere det frivillige militære forsvar.

Hvert bestyrelsesmedlem skal ved sin indtræden udpege en suppleant, der indtræder i bestyrelsen ved hans fratræden. Valget kan senere omgøres. Den udpegede suppleant skal godkendes af bestyrelsen.

Civilretsdirektoratet kan afsætte et bestyrelsesmedlem, som er kommet ud af rådighed over sit bo, ikke har ført retskaffen vandel, har gjort sig skyldig i en strafbar handling, som begrunder nærliggende fare for misbrug af hvervet, har forsømt sine pligter som bestyrelsesmedlem, eller i øvrigt har vist sig uegnet til hvervet.

Bestyrelsens medlemmer fratræder ved udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år. Denne bestemmelse gælder ikke den første bestyrelse.

Den første bestyrelse består i overensstemmelse med fondsstifterens ønske af direktør dr. phil. Arne Hoff, fondsbørsvekselerer Steen Gabriel Jensen og advokat K.V. Schoubye samt fondsstifteren. Bestyrelsen vil snarest supplere sig og udpege suppleanter, jfr. § 7, stk. 2.


§ 8.

Fondsstifteren fungerer, så længe hun lever, som bestyrelsens formand. Derefter vælger bestyrelsen selv sin formand.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

Fonden tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen.

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for fondet. I denne protokol indføres fondsfundatsen og den forventede stadfæstelse, oplysning om, hvem der oppebærer ydelse for fondet, samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fondet.

Af fondets indtægter tillægges der bestyrelsesmedlemmerne et vederlag for deres arbejde.

Herudover kan der holdes passende udgifter til kontorhold m.v.


§ 9.

Over fondets formue, dets indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Fondets regnskabsår er kalenderåret, dog løber første regnskabsår fra 6. december 1979 til 31. december 1980.


§ 10.

Såfremt fondets oprindelige formål ikke kan tilgodeses længere, kan der efter bestyrelsens skøn og med Civilretsdirektoratets tilladelse foretages sådanne ændringer af fundatsen, at beslægtede formål kan tilgodeses. Såfremt ændrede forhold i øvrigt gør det hensigtsmæssigt at foretage ændringer i fundatsen, skal dette kunne ske med Civilretsdirektoratets godkendelse.

************************

Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. november 1980, godkendt af Undervisningsministeriet den 28. november 1985 og tillæg vedtaget den 27. april 1993 og godkendt af Civilretsdirektoratet den 4. juni 1993.


København, den 1. december 1993

Sammenskrevet af:

Morten W. Vandborg

advokat, bestyrelsesmedlem i Fonden

Ønsker du at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med støtte?

Derfor er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular. 

​Udfyld formularen⬎

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt